Werkwijze en rol voorzitter

Werkwijze

Voor elk adviestraject wordt een werkgroep samengesteld met daarin de benodigde expertise, waaronder wetenschappers, kennisinstituten en onderzoeks- en ingenieursbureaus. De voorzitter Internationaal zit de werkgroep voor. Deskundigen worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie van de Commissie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen geen betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

De Commissie m.e.r. werkt als onafhankelijke en deskundige commissie op het scherpst van de snede. Effectieve inzet van milieueffectrapportage vraagt om oog voor de politiek-bestuurlijke context waarin besluitvorming plaatsvindt. De voorzitter Internationaal bepaalt samen met de algemeen voorzitter de hoofdlijnen van de advisering. De onafhankelijke status wordt zorgvuldig bewaakt.

De voorzitter Internationaal speelt een belangrijke rol in het positioneren van de Commissie m.e.r. in het Nederlandse buitenlandbeleid. Bijvoorbeeld bij het directoraat generaal Internationale Samenwerking, de posten en de lokale partners waarmee wordt samengewerkt. De voorzitter Internationaal onderhoudt contacten op alle politieke en ambtelijke (top)niveaus en treedt op als ambassadeur en boegbeeld van de Commissie m.e.r. Internationaal.

Rol

  • voorzitter van expertwerkgroepen die de adviezen van de Commissie m.e.r. in ontwikkelingssamenwerking opstellen en uitbrengen;
  • voeren van verkennende gesprekken om een mogelijke rol van de Commissie m.e.r. vast te stellen en af te bakenen, zowel in Nederland als het buitenland;
  • voeren van informerende gesprekken om belang en resultaten van het internationale werk onder de aandacht te brengen (vooral Nederland);
  • deelnemen waar nodig en nuttig aan de tweewekelijkse vergaderingen van het team in Utrecht, gericht op informatie-uitwisseling, bepalen van strategie en tactiek, en verkenning van nieuwe onderwerpen.

Buitenlandse missies
Het opstellen van een advies bevat altijd een locatiebezoek van circa een week.

Betrokkenheid voorzitter Internationaal bij de Nederlandse adviezen
Er zijn regelmatig pieken in het Nederlandse werk, waarbij het zeer op prijs wordt gesteld als de voorzitter Internationaal ook beschikbaar is voor Nederlandse werkgroepen.

Tijdsbeslag van het voorzitterschap Internationaal (inclusief bestuurstaak)
Tijdsbeslag is ongeveer 1 - 2 dagen per week; vrij in te delen. Dit zal in de praktijk neerkomen op minder dan 1 dag per week in de meeste weken, afgewisseld door een aantal meerdaagse (5 - 7 dagen) buitenlandse missies gedurende het jaar.

Bestuurstaak stichting Commissie m.e.r. (Nederland en buitenlandprogramma’s)
Deze behoort bij het Internationaal voorzitterschap. Volgens de statuten is de voorzitter Internationaal automatisch lid van het bestuur.