De organisatie

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten in binnen- en buitenland. Zij is betrokken bij grootschalige, complexe en vaak controversiële projecten en plannen waarbij cruciale besluitvorming moet plaatsvinden over de leefomgeving, met impact op de economie.

Nederland

In Nederland gaat het om projecten voor infrastructuur (luchthavens, wegen, spoor), energievoorziening (waaronder windparken), dijkverzwaringen, natuurherstel, landbouw en veehouderij en grote industriële activiteiten. Daarnaast is de Commissie betrokken bij strategische milieubeoordelingsvraagstukken van ruimtelijke plannen op nationaal niveau (zoals de Nationale Omgevingsvisie en de luchtruimherziening) en op provinciaal en gemeentelijk niveau (structuur- en omgevingsvisies, bestemmings- en omgevingsplannen). M.e.r. is een belangrijk informatiemiddel in participatietrajecten en ook regelmatig onderwerp in juridische procedures.

Internationaal

Naast het werk in Nederland ondersteunt de Commissie - gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken - wereldwijd lage inkomenslanden. Behalve onafhankelijke advisering zoals in Nederland, bestaat de ondersteuning ook uit capaciteitsontwikkeling en kennis- en leertrajecten. Bij de ondersteuning werkt zij nauw samen met buitenlandse milieu- en sectorale overheden, professionals en niet-gouvernementele organisaties. Ze adviseert op zowel projectniveau als strategisch niveau.

Aantasting van het milieu voorkomen is van groot maatschappelijk belang. Milieueffectrapportage heeft als hoofddoel het milieu- en sociaal belang volwaardig en vroegtijdig mee te wegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten.

Het betreft hier omvangrijke plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van zowel publieke als private partijen die (uiteindelijk) belangrijke nadelige milieu- en sociale gevolgen kunnen hebben. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt.

De Commissie m.e.r. heeft een sterke, onafhankelijke, wettelijke status en een gezaghebbende positie die ze succesvol weet in te zetten over de gehele wereld. Het is een onafhankelijke stichting, hanteert een transparante werkwijze en publiceert haar adviezen online. Zij adviseert en toetst wat beschreven moet worden in milieu- en sociale effectrapporten en bouwt zowel capaciteit van stakeholders in het m.e.r.-systeem als van het m.e.r.-systeem zelf, zoals regelgeving en guidance.

De initiatiefnemer van een project schrijft het rapport, de overheid beslist of het project uiteindelijk doorgaat. Jaarlijks brengt de Commissie circa 140 nationale en circa 30 internationale adviezen uit. Daarnaast zijn in 20 landen meerjarige capaciteits­ontwikkelings­programma’s. De organisatie telt circa 50 medewerkers en kent daarnaast een pool van 350 deskundigen en is gehuisvest in het centrum van Utrecht.

De Commissie m.e.r. werkt als deskundige commissie op het scherpst van de snede. Om als instrument effectief te zijn en van aantoonbare meerwaarde te blijven moet zij goed zicht hebben op de besluitvorming binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld en continu haar onafhankelijke rol blijven bewaken.

M.e.r. is een prachtig instrument en aan de voorkant betrokken bij grootse ontwikkelingen. De Commissie kenmerkt zich door sterk inhoudelijk gedreven professionals met passie en bevlogenheid.

Governance

De Commissie wordt ondersteund door ca. 20 secretarissen, geleid door de directeur Nederland/algemeen secretaris (dhr. drs. B.L. (Lourens) Loeven) en de directeur Internationaal (dhr. drs. R.A.A. (Rob) Verheem).

De Commissie, inclusief secretariaat, is ondergebracht in de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. Het secretariaat opereert onder eindverantwoordelijkheid van het vierhoofdige bestuur, bestaande uit een voorzitter en 3 plaatsvervangend voorzitters:

  • dhr. J.T. (Hans) Mommaas (algemeen voorzitter vanaf 1/11/2022)
  • mw. M.A.J. (Marja) van der Tas (secretaris/penningmeester en waarnemend voorzitter vanaf 1/1/2022 tot 1/11/2022)
  • mw. M.W.J.A. (Tanya) van Gool (bestuurslid, tevens voorzitter Internationaal)
  • dhr. ir. H.A.A.M. (Harry) Webers (bestuurslid)
  • dhr. drs. B.L. (Lourens) Loeven (gevolmachtigde). 

De Commissie m.e.r. telt in totaal 6 plaatsvervangend voorzitters. De overige plaatsvervangend voorzitters zijn:

  • mw. ir. A.M. (Annemie) Burger
  • dhr. ir. C.T. (Kees) Slingerland
  • mw. drs. J.G.M. (Marieke) van Rhijn
  • mw. drs. L. (Liesbeth) van Tongeren (vanaf 1/9/2022). 

Aansluitend op het aanstaande vertrek van de voorzitter Internationaal (en tevens lid van het bestuur) wenst de Commissie m.e.r. te voorzien in haar opvolging.